Trưởng Phòng Kinh doanh: Ms.Ngọc
098.295.8838

haota.vn@gmail.com

Kinh phí bồi thường khi nhà nước thu hồi đất sẽ làm theo quy định mới?Khi có quyết định cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phải lập dự toán chi tiết theo nội dung và mức chi cụ thể trước khi thực hiện.

Thông tư số 74/2015/TT-BTC có một số điểm mới như: Để phù hợp với đặc điểm thực tế của hoạt động cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, Thông tư đã quy định việc lập dự phòng kinh phí để thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất không quá 10% mức trích kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án, tiểu dự án.

Trường hợp dự toán đã phê duyệt nhưng không đủ chi theo thực tế thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường được thanh toán số còn thiếu nhưng tối đa không vượt quá mức kinh phí được trích của từng dự án, tiểu dự án.

Nhằm đảm bảo tổng chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất không bị vượt quá mức trích quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư không quy định việc lập dự toán bổ sung.

Thông tư cũng cụ thể hóa trách nhiệm của chủ đầu tư đối với dự án sử dụng ngân sách trung ương cho phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ; theo đó, Sở Tài chính (hoặc Phòng Tài chính) gửi dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí dự phòng cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất lấy ý kiến bằng văn bản của chủ đầu tư trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Để phù hợp với quy định pháp luật đất đai, số chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất sẽ được quyết toán và tính vào vốn đầu tư dự án hoặc được trừ vào nghĩa vụ tài chính đất đai phải nộp, Thông tư đã quy định cụ thể việc xử lý phần chênh lệch giữa số chi thực tế theo quyết toán được duyệt so với số kinh phí đã nhận.

Tại Thông tư này, quy định chủ đầu tư dự án chuyển tiền toàn bộ kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng được thay thế bằng quy định chuyển tiền theo tiến độ thực hiện để phù hợp với quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn ngân sách có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.

Cụ thể, nếu số chi thực tế theo quyết toán được duyệt lớn hơn số kinh phí đã nhận thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường được thanh toán phần chênh lệch nhưng tối đa không quá mức kinh phí được trích. Nếu số chi thực tế theo quyết toán được duyệt nhỏ hơn số kinh phí đã nhận thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phải chuyển trả cho chủ đầu tư (hoặc Quỹ phát triển đất nếu nhận kinh phí từ Quỹ phát triển đất) trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyết toán.

Thông tư 74 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.